Privacyverklaring van de WEBSITE www.filantropischcentrum.be

Deze website is eigendom van Stichting Pelicano.

 

Dit is de Website Privacyverklaring van Pelicano, stichting van openbaar nut, met zetel te Congresstraat 35, 1000 Brussel en met KBO-nummer 0819.409.280 (“Stichting Pelicano”).

De verwijzingen naar “wij”, “ons” en “onze” in deze Privacyverklaring met betrekking tot onze Website (de “Privacyverklaring”) zijn verwijzingen naar Stichting Pelicano.  “U” en “uw” verwijst naar elke persoon die onze website bezoekt en daarbij Persoonsgegevens verstrekt.

De bescherming van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons.  Daarom zetten wij in deze Privacyverklaring uiteen hoe wij omgaan met uw Persoonsgegevens als Verwerkingsverantwoordelijke voor de in deze Privacyverklaring beschreven verwerkingen.  

Naast deze Privacyverklaring verwijzen wij u eveneens naar onze Privacyverklaring inzake Fondsenwerving die specifiek handelt over de verwerking van uw Persoonsgegevens in het kader van onze fondsenwerving en in het kader van de verwerking van giften.

 1. Definities
 1. Van wie verzamelen wij Persoonsgegevens?

Wij verwerken Persoonsgegevens van u als bezoeker van onze website.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er Persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u denkt dat wij zonder die toestemming Persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, verzoeken wij uw onmiddellijk contact op te nemen met ons via info@pelicanofoundation.be.

 1. Hoe verzamelen wij Persoonsgegevens?

We verzamelen uw Persoonsgegevens wanneer u:

Tevens verzamelen wij Persoonsgegevens via het gebruik van cookies.  Wij verwijzen daarvoor naar onze Cookie policy die u eveneens op onze website vindt.

 1. Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

De Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn:

Naast deze Website Privacyverklaring verwijzen wij eveneens naar onze Privacyverklaring inzake Fondsenwerving die specifiek bepaalt welke Persoonsgegevens wij verwerken in het kader van fondsenwerving en de giften die u aan ons doet.

 1. Waarvoor en met welke rechtsgrond gebruiken wij uw Persoonsgegevens?

Wij zullen de door u meegedeelde Persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang o.a. gebruiken om:

We kunnen ook uw Persoonsgegevens gebruiken voor het bestrijden van fraude en inbreuken, en beheer van betwistingen en geschillen en dit op basis van ons gerechtvaardigd belang om fraude en inbreuken, evenals ontoelaatbare of onwettige uitlatingen, op te sporen en te beteugelen, om onze IT-systemen te beveiligen, en om geschillen te voeren.

We kunnen ook uw Persoonsgegevens gebruiken om onze wettelijke verplichtingen na te leven waaraan wij onderworpen zijn of voor

Wij verwijzen ook naar onze Privacyverklaring inzake Fondsenwerving die specifiek bepaalt waarvoor en met welke rechtsgrond wij Persoonsgegevens verwerken in het kader van fondsenwerving en de giften die u aan ons doet.

 1. Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt door onze eigen medewerkers.  Al onze medewerkers hebben een verplichting tot vertrouwelijkheid en zij mogen enkel die Persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor de uitvoering van hun taken.

Daarnaast hebben de volgende personen toegang tot uw Persoonsgegevens:

Wij werken nauw samen met derde dienstverleners, zoals IT-dienstverleners, zodat wij u op een kwalitatieve wijze een goede functionerende website kunnen aanbieden. Deze dienstverleners kunnen toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens voor zover dit nodig is om ons bij te staan bij het uitvoeren van deze diensten. Wanneer derden uw Persoonsgegevens namens ons verwerken, dan zullen wij daarmee de nodige contractuele afspraken maken om te waarborgen dat zij uw Persoonsgegevens enkel verwerken conform de instructies van Stichting Pelicano en conform de AVG en de GBW, met inbegrip van het treffen van adequate veiligheidsmaatregelen.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derden die ons bijstaan in het kader van eventuele betwistingen en geschillen, zoals de aansprakelijkheidsverzekeraar of advocaten en gerechtsdeurwaarders.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook meedelen aan derde partijen in het kader van een eventuele overname, herstructurering of omzetting van de Stichting Pelicano, zoals aan kandidaat-kopers verenigingen, andere stichtingen, universiteiten of publiekrechtelijke rechtspersonen die het belangeloos doel van de Stichting Pelicano of een doel dat daar zou nauw mogelijk op aansluit nastreven met wie wij zouden kunnen fusioneren, of die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten zouden overnemen.

Tenslotte kunnen wij uw Persoonsgegevens ook doorgeven aan overheden of gerechtelijke instanties indien wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn.

Buiten de in dit punt 6 opgenomen gevallen zullen uw Persoonsgegevens niet worden meegedeeld aan derden.  Indien wij dat toch willen doen, zullen wij u daarover inlichten (zie ook onze Privacyverklaring inzake Fondsenwerving) of, indien dat nodig is, uw toestemming bekomen.  Wel kunnen wij anonieme of geaggregeerde gegevens verwerken en meedelen aan derden. 

 1. Doorgifte van uw gegevens buiten de EU

De Persoonsgegevens die u ons verstrekt worden uitsluitend binnen de Europese Unie verwerkt.  Indien we toch gegevens buiten de Europese Unie verwerken, dan lichten we u daarover in en nemen we de nodige maatregelen voor dergelijke verwerking.

 1. Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

Voor de bewaartermijnen van gegevens via cookies, verwijzen wij naar onze Cookie policy.  Voor persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u met ons in contact treedt (bijvoorbeeld bij het inschrijven voor een nieuwsbrief), bewaren wij uw Persoonsgegevens tot 10 jaar nadat u op enige wijze actief uw interesse in de stichting Pelicano heeft getoond.  Voor de verdere principes inzake bewaartermijnen, verwijzen we naar onze Privacyverklaring inzake Fondsenwerving. 

Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde types van Persoonsgegevens te bewaren gedurende welbepaalde wettelijke termijnen, leven wij die termijnen na.

 1. Uw rechten

Conform de AVG kan u als betrokkene verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u verwerken. Hieronder wordt dit verder uitgelegd.

Inzage – U heeft steeds het recht om kosteloos inzage te krijgen in de Persoonsgegevens die wij over u verwerken, tenzij en in de mate dat deze inzage door de wet wordt uitgesloten.

U heeft ook het recht om bepaalde informatie over deze verwerking te ontvangen. Meer bepaald heeft u recht op de volgende informatie:

Kopie – U heeft bovendien het recht om kosteloos een kopie te krijgen van uw Persoonsgegevens, voor zover u die conform de AVG mag inzien. Indien u meerdere kopieën van dezelfde informatie wenst, behoudt Stichting Pelicano zich het recht voor om hiervoor een vergoeding voor administratieve kosten aan te rekenen.

U heeft bovendien het recht om kosteloos alle onjuiste of onvolledig verwerkte Persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Indien wij vaststellen dat de Persoonsgegevens inderdaad onjuist of onvolledig zijn, worden zij verbeterd of aangevuld.

U kan hierbij ook vragen dat Persoonsgegevens tijdelijk niet verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid of volledigheid van de Persoonsgegevens werd gecontroleerd en eventuele onjuistheden/onvolledigheden werden rechtgezet (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen). Zie hierover het onderdeel “recht op beperkte verwerking”.

U heeft voorts het recht binnen bepaalde grenzen bepaald door de AVG om ons te vragen dat een kopie van uw Persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat (bv. XML) overmaakt worden aan u en/of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon naar uw keuze.  Dit recht geldt evenwel enkel voor Persoonsgegevens die u ons zelf heeft verstrekt.

Indien u ons de toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van uw Persoonsgegevens, heeft u steeds het recht om uw toestemming in te trekken. Wij zullen de Persoonsgegevens dan niet meer verder verwerken. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

Wanneer wij Persoonsgegevens over u verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, kan u zich in bepaalde gevallen verzetten tegen zulke verwerking.

Indien de verwerking evenwel geen vorm van direct marketing betreft, kunnen wij toch verdergaan met de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor dwingende gerechtvaardigde redenen. In afwachting van de beoordeling van deze redenen kan u ons wel verzoeken om de desbetreffende Persoonsgegevens tijdelijk niet verder te verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen). Zie hierover het onderdeel “recht op beperkte verwerking”.

Indien u meent dat uw Persoonsgegevens niet meer mogen worden verwerkt (bv. omdat deze gegevens niet langer noodzakelijk zijn of onrechtmatig worden verwerkt), dan kan u verzoeken dat uw Persoonsgegevens definitief verwijderd worden uit onze bestanden.

Als Verwerkingsverantwoordelijke zijn we echter niet verplicht om de Persoonsgegevens te wissen indien ze nog wel rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden in overeenstemming met de AVG.

In bepaalde gevallen heeft u het recht om te vragen dat uw Persoonsgegevens wel nog door ons worden bewaard, maar tijdelijk niet verder worden verwerkt. Buiten de gevallen vermeld bij het recht op verbetering, op verzet en op verwijdering in deze Privacyverklaring, heeft u dit recht ook wanneer wij de Persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze zelf wel nog nodig heeft in het kader van een rechtsvordering.

In sommige wettelijk bepaalde gevallen geldt de beperkte verwerking echter niet en mogen wij toch nog uw Persoonsgegevens verwerken. Deze gevallen zijn de volgende:

Contactpunt - Voor de uitoefening van uw rechten kan u ons steeds contacteren via e-mail op pelicano@pelicanofoundation.be of per brief aan Stichting Pelicano, p.a. Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel. Gelieve in uw e-mail of brief uw volledige adresgegevens te vermelden.

Verificatie - Indien uw verzoek onduidelijk is of indien er twijfel bestaat over de identiteit van de persoon die de rechten in uw naam tracht uit te oefenen, dan kunnen wij de nodige bijkomende informatie opvragen. Indien de aanvrager weigert om de nodige informatie te verstrekken, kunnen wij het verzoek weigeren.

Afhandelingstermijn - Na indiening van uw verzoek zal u een ontvangstbevestiging ontvangen en zullen wij zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand laten weten welk gevolg aan het verzoek zal worden gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan deze termijn verlengd worden tot drie maanden na de indiening van het verzoek. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Kosteloosheid - Deze verzoekprocedure is in principe volledig kosteloos. Indien uw verzoek echter kennelijk ongegrond is of indien u buitensporig gebruik maakt van uw rechten, met name door soortgelijke verzoeken overmatig repetitief in te dienen, dan hebben we het recht om deze verzoeken te weigeren of om een redelijke vergoeding aan te rekenen voor de administratieve kosten. 

Vragen - Voor alle vragen over de verwerking van de Persoonsgegevens door Stichting Pelicano of omtrent deze Privacyverklaring kan u steeds bij ons terecht per e-mail (pelicano@pelicanofoundation.be) of per brief aan Stichting Pelicano, p.a. Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel. Gelieve in uw e-mail of brief uw volledige adresgegevens te vermelden. Telefonisch kunt u ons contacteren op het nummer 02 528 06 75. Wij zijn iedere werkdag te bereiken van 9u tot 13u en van 13u30 tot 17u30.

Klachten - Indien U van mening bent dat de bepalingen van deze Privacyverklaring of van de AVG niet worden nageleefd, dan kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (via e-mail aan contact@apd-gba.be of per brief (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel). Indien u klachten heeft, vragen wij u om deze eerst aan ons voor te leggen, zodat naar een oplossing kan gezocht worden.  

 1. Veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van uw Persoonsgegevens te voorkomen

We maken gebruik van veiligheidsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen illegale verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en de beschadiging ervan.

De informatie die wordt doorgegeven via het internet kan evenwel nooit 100% veilig gebeuren. Als gevolg hiervan kunnen wij de veiligheid niet garanderen van de informatie die u ons doorstuurt.  Zodra wij de informatie hebben ontvangen, doen wij ons uiterste best om de veiligheid van onze systemen te waarborgen.

Waar wij u een toegangscode of een paswoord hebben gegeven (of waar u er één heeft gekozen) zodat u bepaalde delen van onze website kan bezoeken, bent u verantwoordelijk om dit paswoord vertrouwelijk te houden. We verzoeken u dan ook om uw paswoord met niemand te delen.

 1. Het gebruik van ‘Cookies’

Onze website maakt gebruik van technologie om het browsen op de site te volgen (“cookies”).

Gelieve hiervoor onze aparte cookieverklaring te raadplegen.

 1. Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar externe websites van andere rechtspersonen. Deze Privacyverklaring betreft enkel onze website, dus we raden u aan om de Privacy verklaringen na te lezen van de andere websites die U bezoekt. We zijn niet verantwoordelijk voor de Privacyverklaring en de praktijken van andere websites die bereikbaar zijn via links op onze website.

 1. Herziening van deze Verklaring

Deze Privacyverklaring wordt regelmatig opnieuw geëvalueerd en werd het laatst geactualiseerd in augustus 2022.